Visi Misi

A. Visi SMK Negeri 2 Dompu

“Mewujudkan SMK N 2 Dompu sebagai lembaga yang amanah dengan bebasis manajemen mutu”

B. Misi SMK Negeri 2 Dompu

  1. Menghasilkan tamatan yang bertaqwa, berahlak mulia santun dan berbudi pekerti luhur.
  2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  3. Mewujudkan warga sekolah yang bertaqwa dan berkarakter untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

C. Tujuan SMK Negeri 2 Dompu

  1. Anak didik dibiasakan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ajaran agama masing-masing
  2. Anak didik dibiasakan melaksanakan perbuatan terpuji, sopan santun, dan berakhlakul   karimah.
  3. Menjadikan peserta didik yang unggul dalam prestasi
  4. Menjadikan peserta didik memiliki etos kerja tinggi, berjiwa wirausaha, sesuai tuntutan stackholder.
  5. Menjadikan peserta didik untuk mampu bersaing dalam dunia usaha dan dunia industri